Práva a povinnosti cizinců

30.4.2015 0:00

Cizinec pobývající v České republice má obecně mnoho povinností – a často ani neví, jaké to jsou. Ale jak praví jedno české rčení: "Neznalost neomlouvá". A tak vás může neznalost vašich povinností – ale i práv! – dostat do spousty zbytečných problémů. Proto níže uvádíme několik informací, které se vám mohou velmi hodit (a jejich znalost i finančně vyplatit), neboť většina porušení těchto povinností je spojena s finančními sankcemi.

Povinnosti

 1. Řídit se všemi zákony a nařízeními, které se na vás vztahují. Jedná se např. o trestní zákon, daňové zákony, zákon o sociálním a zdravotním pojištění, zákon o zaměstnanosti a další.
 2. Cizinci, kteří pracují na území České republiky, mají stejná daňová práva a povinnosti jako občané ČR. Pokud je tedy cizinec plátcem daně České republiky, znamená to, že má v ČR neomezenou daňovou povinnost. Plátci daně v ČR jsou ti cizinci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují více než 183 dnů během zdaňovacího roku. Cizinec, který je plátcem daně České republiky, má navíc obecnou povinnost uvádět do svého daňového přiznání nejen příjmy ze zdrojů v ČR, ale i své příjmy ze zahraničí
 3. Ohlásit svoji přítomnost na území ČR příslušnému odboru cizinecké policie (nebo Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra) dle místa pobytu. Lhůta pro ohlášení je obvykle do 3 pracovních dnů od vstupu do země. Pokud cizinec přijel, aby si převzal povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, nahlásí svůj příjezd do 3 dnů na pracovišti Ministerstva vnitra. Tuto povinnost nemají cizinci mladší 15 let.
 4. Mít zdravotní pojištění po celou dobu pobytu na území ČR. Pro různé druhy pobytu existují předepsané druhy pojištění, které se mezi sebou liší! Např. pro cizince s dlouhodobým vízem nebo pobytem je povinnost mít pojištění v rozsahu Komplexní péče, pro cizince pobývající na krátkodobé vízum nebo v rámci přechodného pobytu pro rodinné příslušníky občanů EU je povinností mít pojištění v rozsahu nezbytné neodkladné péče.
 5. Požádat o prodloužení doby pobytu na území na dlouhodobé vízum nebo prodloužení doby platnosti dlouhodobého pobytu nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 dnů před uplynutím doby povolení.
 6. Hlásit změny: příjmení, osobního stavu, změnu údajů v cestovním dokladu, změnu údajů v dokladu vydaném k pobytu na území (průkaz o povolení k pobytu). Změny se hlásí na cizinecké policii (cizinec s krátkodobým vízem) nebo na pracovišti Ministerstva vnitra – odboru azylové a migrační politiky (cizinec s dlouhodobým vízem, dlouhodobým nebo trvalým pobytem). Občané EU a jejich rodinní příslušníci musí toto hlásit do 15 pracovních dnů, ostatní cizinci do 3 dnů. V praxi jde především o hlášení sňatků a nových cestovních dokladů
 7. Hlásit místo pobytu na území ČR a jeho změnu (zákon o pobytu cizinců 326/1999 Sb., §93 a následující). Všichni cizinci, tedy i občané EU a jejich rodinní příslušníci a též osoby s trvalým pobytem, musí hlásit místo pobytu na území ČR.  Vyňati z této povinnosti jsou jen děti mladší 15 let, diplomaté či cizinci, jejichž svoboda byla omezena. Místo pobytu se hlásí prostřednictvím tzv. přihlašovacího lístku, který je možný poslat buď policii (nejlépe doporučeně) anebo jej dát ubytovateli.
 8. Podrobit se a spolupracovat při zákrocích policie, tj. např. nevyhýbat se pobytovým a hraničním kontrolám, kdykoli prokázat svou totožnost, podrobit se v odvodněných případech lékařské kontrole a někdy též strpět snímání otisků prstů
 9. Hradit poplatek za komunální odpad (V Brně činí poplatek 670 Kč za dospělou osobu/rok, 500 Kč za dítě do 3 let a osobu starší 70 let)
 10. Hradit televizní poplatek. (135 Kč/měsíc)
 11. Hradit rozhlasový poplatek. (45 Kč/měsíc)
 12. Rodič (zákonný zástupce) je podle školského zákona č. 561/2004 Sb. povinen přihlásit dítě do školy. Povinná školní docházka činí devět let a začíná počátkem školního roku, který následuje po dovršení šesti let věku dítěte. Posílat děti do školy je povinné!
 13. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají
  na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie,
  kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní
  vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
  trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní
  ochrany.
 14. Nosit u sebe svůj cestovní doklad nebo průkaz povolení k pobytu. Na požádání policie se jimi musíte prokázat.

Cizinec má právo přebývat na území České republiky buď přechodně, nebo dlouhodobě a dále má právo se zapojit do programu národnostních menšin, v jeho dané lokalitě. Má zde možnost studia a také má možnost získat trvalý pobyt. Práva a povinnosti cizinců pobývajících na území ČR upravuje Zákon č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Výše uvedený výčet není kompletní. Průběžně jej pro vás budeme doplňovat.