Pobyt cizince v ČR

30.4.2015 0:00

Pobyt cizinců na území České republiky upravuje zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále cizinecký zákon), zejména zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 222/2003 Sb.

Aktuální informace o pobytech zjistíte na stránkách Ministerstva vnitra České republiky, které má problematiku cizinců na starosti.

Cizinecký zákon rozděluje cizince na:

 1. OBČANÉ EU A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU (stejnému režimu podléhají také občané Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska)
 2. CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ (MIMO EU) S VÍZOVOU POVINNOSTÍ
 3. CIZINCI BEZ VÍZOVÉ POVINNOSTI

S ohledem k cílové skupině projektu se následující informace týkají občanů třetích zemí.

 

Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu naleznete zde.

Vstup na území ČR

Od vstupu České republiky do schengenského prostoru lze státní hranice ČR překročit v zásadě na jakémkoliv místě bez toho, aby se prováděla hraniční kontrola osob bez ohledu na jejich státní příslušnost.

Hraniční kontrola se provádí pouze na vnějších hranicích Schengenu - tedy na mezinárodních letištích ČR (lety mimo Schengen). Podrobná pravidla překračování vnějších hranic, hraničních kontrol a vstupu na území shengenského prostoru stanovuje tzv. Schengenský hraniční kodex.

Pobyt cizinců se dále řídí právními předpisy EU/ES. Ve vízové oblasti se jedná především o nařízení Rady (ES) č. 539/2001, které stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít vízum při překročení vnějších hranic, a seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou od vízové povinnosti osvobozeni.

Přechodný pobyt na území ČR (Schengenu)

 

 1. Krátkodobý pobyt na území ČR/Schengenu - do 90 dnů

  a) Pobyt státních příslušníků třetích zemí na území ČR/Schengenu bez víza

  Na území ČR/Schengenu mohou bez víza pobývat cizinci - občané třetích zemí, které jsou dle nařízení Rady (ES) č. 539/2001 uvedeni na tzv. "pozitivním seznamu". Přehled zemí, jejichž státní příslušníci mohou pobývat na území ČR bez víza můžete nalézt zde.

   

  b) Pobyt cizinců na území ČR/Schengenu na krátkodobá víza

  Jednotné shengenské vízum (typ C) umožňuje svému držiteli volný pohyb po všech zemích Schengenu po dobu v něm uvedenou, nejdéle však tři měsíce během půl roku ode dne prvního vstupu na území Schengenu.

  Letištní (průjezdní) vízum (typ A) umožňuje průjezd přes tranzitní mezinárodní prostory letišť

 2. Dlouhodobý pobyt na území ČR/Schengenu - nad 90 dnů

  a) Dlouhodobý pobytu na území ČR - vízum k pobytu nad 90 dnů (typ D)( http://www.mvcr.cz/clanek/obcane-tretich-zemi-dlouhodoby-pobyt.aspx)

  Držitel tohoto víza je oprávněn cestovat volně (s platným cestovním pasem) po dobu až tří měsíců během půl roku mimo území státu, který toto povolení vydal. Při vydávání dlouhodobého víza dochází k prověřování záznamů v Schengenském informačním systému. Některé členské státy dlouhodobá víza nevydávají a pobyty nad 3 měsíce pokrývají přímo povolením k pobytu. ČR vydává dlouhodobá víza typu D a povolení k pobytu.

  b) Povolení k dlouhodobému pobytu
 3. Trvalý pobyt

  Udělení trvalého pobytu je nejvyšší formou pobytového oprávnění cizince na území České republiky. O povolení k trvalému pobytu cizince na území České republiky rozhoduje Ministerstvo vnitra. Trvalý pobyt na území České republiky může získat občan, který splňuje jednu z těchto podmínek:

                         Trvalý pobyt cizince, který není občanem EU či jeho rodinným příslušníkem-občan třetího státu:

                         Trvalý pobyt dle § 66

                               a) z humanitárních důvodů
                               b) z důvodů hodných zvláštního zřetele
                               c) pobyt v zájmu České republiky
                               d) společné soužití s rodičem - cizincem  s trvalým pobytem na území

                        Trvalý pobyt dle § 67 – pobyt po skončení řízení o udělení mezinárodní ochrany

                        Trvalý pobyt dle § 68  – po 5 letech nepřetržitého dlouhodobého pobytu na území ČR

                        Trvalý pobyt cizince narozeného na území ČR dle § 88 - narození cizince na území ČR

 

Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu naleznete na stránkách Ministerstva vnitra.

V České republice existují dvě instituce, které se zabývají cizineckou agendou. Jedná se o Odbor azylové a migrační politiky - OAMP a Cizineckou policii. 

 

V jakých případech se máte obrátit na regionální pracoviště Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky - OAMP)
 

 • žádost o prodloužení doby pobytu na dlouhodobé vízum (žádost o udělení tohoto víza se i nadále podává na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí)
 • žádost o udělení dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území a o prodloužení doby platnosti tohoto víza či doby pobytu na toto vízum
 • žádost o povolení k dlouhodobému pobytu či prodloužení jeho platnosti
 • žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území (jste-li občanem Evropské unie)
 • žádost o povolení k přechodnému pobytu resp. o vydání pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie či její prodloužení
 • žádost o vydání povolení k trvalému pobytu
 • hlášení změny místa pobytu na území (změnu je nezbytné ohlásit do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo)
  • držitel dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu je povinen změnu místa pobytu ohlásit, pokud tato změna bude delší než 30 dnů
  • držitel pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo občan Evropské unie, kterému bylo vydáno potvrzení o přechodném pobytu, nebo cizinec s povolením k trvalému pobytu je povinen změnu místa pobytu ohlásit, pokud tato změna bude delší 180 dnů
 • hlášení ostatních změn (jako je změna příjmení, osobního stavu, údajů v cestovním dokladu, údajů v dokladu o povolení k pobytu) a dále hlášení ztráty, zničení, odcizení či poškození dokladu o povolení k pobytu
 • žádost o vydání potvrzení o oprávněnosti pobytu na území (s výjimkou pobytu, který nepřesáhne 90 dnů a potvrzení vyžadovaného matričním úřadem před uzavřením manželství)

Kontakt: Oddělení pobytu cizinců Jihomoravský kraj

Pracoviště Brno
působnost: okresy Brno-město, Brno-venkov, Vyškov, Blansko, Břeclav a Znojmo
adresa: Hněvkovského 30/65
Telefon: 543 213 313, 543 214 316 (vč. telefonického objednávání)
Úřední hodiny:      Po, St: 8.00 – 17.00
                             Út, Čt: 8.00 – 14.00
                             Pá: pouze na vyzvání správním orgánem

Od 11:30 do 12:30 mimo provoz telefonní linka pro vyřizování dotazů. Možnost telefonického objednání po celou dobu úředních hodin tímto není dotčena.

 

V jakých případech se máte obracet na pracoviště cizinecké policie?

 • ohlašování místa pobytu na území po příjezdu do České republiky (následnou změnu místa pobytu, pokud jde o pobyt na území na základě dlouhodobého víza, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu, je již třeba hlásit na regionálních pracovištích ministerstva vnitra)
 • prodloužení doby pobytu na území na krátkodobé vízum
 • vydání potvrzení o krátkodobém pobytu a bez ohledu na druh pobytu potvrzení o oprávněnosti pobytu na území vyžadovaného matričním úřadem před uzavřením manželství
 • ověřování pozvání
 • kontrolu legálnosti pobytu na území

Kontakt: Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

adresa: Kounicova 24, 611 32 Brno
telefon: 974 621 829
fax: 974 621 828
e-mail: krpb.ocp.podatelna@pcr.cz