Sociální systém

14.5.2015 9:00

Česká republika je stát se zavedeným systémem sociálního zabezpečení. To znamená, že v případě nouze by vám měl stát (za určitých podmínek) pomoci.

Základní myšlenkou systému sociálního zabezpečení je předpoklad, že v případě, že se člověk dostane do těžké životní situace, kterou neumí nebo nezvládá sám vyřešit, měl by mu stát pomoci.

Český systém sociálního zabezpečení je rozdělen do tří hlavních oblastí (říká se jim také "pilíře"):

 • sociální pojištění
 • státní sociální podpora
 • sociální pomoc
 • Sociální pojištění

  Na sociální pojištění přispívá většina lidí. Část ze svého dosaženého příjmu odvádí povinně státu na sociální pojištění. Toto pojištění platíte i vy, pokud zde pracujete či podnikáte a hradíte tak sociální pojištění. Částka vybraná na tomto pojištění se dále přerozděluje a stát za ni finančně pomáhá lidem, kteří si z různých důvodů nemohou zajistit základní potřeby vlastním příjmem. Sociální pojištění platí zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Za zaměstnance odvádí sociální pojištění zaměstnavatel, podnikatelé a živnostníci ho platí sami.

   

  Sociální pojištění má tři složky:

   

 • nemocenské pojištění
 • důchodové pojištění
 • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • Z nemocenského pojištění vám  stát přispívá  v době nemoci, těhotenství, mateřství nebo v době, kdy vám onemocní dítě, a vy nemůžete chodit do práce. Každý zaměstnanec má povinnost platit příspěvky na nemocenské pojištění. Živnostníci se mohou rozhodnout, zda se stanou plátci nemocenského pojištění nebo ne. Pokud však pojištění neplatí, na dávky pak v případě potřeby nemají nárok.

  Důchodové pojištění slouží k pokrytí nákladů v souvislosti se stářím, invaliditou nebo úmrtím živitele rodiny. V rámci důchodového pojištění jsou vypláceny starobní (když dosáhnete stanového věku), invalidní (vdovské a vdovecké a sirotčí) důchody.

  Zabezpečení v nezaměstnanosti existuje pro případ ztráty zaměstnání. Z něj vám stát bude po určitou dobu vyplácet podporu v nezaměstnanosti, pokud přijdete o práci a budete mít na podporu nárok.


  Kolik musíte platit na sociální pojištění, jestli jste zaměstnaný?

  Zaměstnanci se na sociální pojištění strhává měsíčně 6,5 % z hrubé mzdy, dalších 25 % z hrubé mzdy za něj platí zaměstnavatel, který za zaměstnance sociální pojištění také každý měsíc odvádí.U zahraničních zaměstnanců, kteří se dobrovolně přihlásí k účasti na nemocenském pojištění, 2,3 % z vyměřovacího základu, který může být platbou pojistného určen ve výši dvojnásobku rozhodného příjmu zakládající účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, v roce 2017 tedy 5 000 Kč, nebo ve výši odpovídající vyměřovacímu základu dobrovolného důchodového pojištění uhrazeného za daný kalendářní měsíc.

 • Zaměstnanec platí celkem

  6,5 % z hrubé mzdy

  Důchodové pojištění

  6,5 %

  Nemocenské pojištění

  0 %

  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  0 %

  Zaměstnavatel za zaměstnance platí celkem

  25 % z hrubé mzdy

  Důchodové pojištění

  21,5 %

  Nemocenské pojištění

  2,3 %

  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  1,2 %

  Kolik musíte platit na sociální pojištění, jestli jste živnostník (OSVČ) nebo podnikatelů

  OSVČ

  29,2 % z minimálního vyměřovací základu OSVČ pro rok daný rok *

  Důchodové pojištění

  28 %

  Nemocenské pojištění

  dobrovolné (v roce 2015 je to minimálně 115 Kč)

  Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

  1,2 %


  * Minimální vyměřovací základ činí 50 % průměrné měsíční mzdy pro daný rok. V roce 2015 je minimální vyměřovací základ 13 306 Kč.

  Zdravotní pojištění

  Zdravotní pojištění se hradí, aby měl člověk v případě potřeby zajištěnu bezplatnou zdravotní péči.

  Hradit zdravotní pojištění musíte ze své mzdy vždy, pokud jste zaměstnaní. Jeho placení vám umožní zařadit se do systému veřejného zdravotního pojištění a nemusíte si tak platit komerční zdravotní pojištění. Pokud jste zařazeni do veřejného zdravotního pojištění, máte právo na stejnou péči jako čeští občané.
  Sazba zdravotního pojištění u zaměstnance činí 13,5 %. Zdravotní pojištění za zaměstnance odvádí zaměstnavatel – strhává mu  každý měsíc 4,5 % z hrubé mzdy. Dalších 9 % z hrubé mzdy za zaměstnance zaměstnavatel doplácí. Pojištění se odvádí zdravotní pojišťovně, ne státu. Ta poté hradí lékařům vaši zdravotní péči.

  Státní sociální podpora

  Významnou částí systému sociálního zabezpečení je státní sociální podpora. Stát finančně podporuje lidi, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo v hmotné nouzi. Část státního rozpočtu tak připadne i na výplatu sociálních dávek.

  Na dávky státní sociální podpory má nárok každý, který splňuje kritéria stanovená pro výplatu konkrétní dávky nebo se dostane do situace, kdy mu může být dávka vyplacena. Dávky státní sociální podpory se dělí do dvou skupiny: dávky, které jsou vypláceny podle výšky příjmu žadatele a dávky, pro jejichž vyplacení nehraje výše příjmu žádnou roli.

  Mezi dávky státní sociální podpory patří například

 • přídavek na dítě
 • rodičovský příspěvek
 • příspěvek na bydlení
 • porodné a pohřebné
 • ale také dávky pro pěstouny.

Nárok na dávky sociální podpory

Nárok na dávky má pouze člověk, pokud on a s ním společně posuzované osoby:

 • jsou hlášeni k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území České republiky a mají zde bydliště.
 • cizinci, kteří nemají trvalý pobyt na území České republiky, jsou oprávněni žádat o dávky po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu. Do doby 365 dnů pobytu na území České republiky se nezapočítává doba, kdy je cizinec žadatelem o udělení azylu ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra.
 • Dávky státní sociální podpory náleží také dalším, v zákoně o státní sociální podpoře uvedeným osobám, které nemají na území České republiky trvalý pobyt, pokud zde mají bydliště.
 • Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie, krytí přímo použitelnými předpisy EU - Nařízením EP a Rady (ES) č. 883/2004 a Nařízením EP a Rady (EU) č. 492/2011.
 • Společně posuzované osoby: rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo registrovaní partneři, rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami, jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

  Žádosti o dávky

  Žádosti o poskytování dávek státní sociální podpory vyřizuje krajská pobočka Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu.

 • Elektronické formuláře najdete zde
 • Kontakty na jednotlivé pobočky ÚP SSP naleznete zde

Sociální pomoc

Jedná se o třetí část systému sociálního zabezpečení v České republice.

Sociální pomoc je poskytována lidem v nouzi a jejím cílem je pomoci osobám ve velmi obtížné sociální situaci, aby tuto situaci mohli vyřešit nebo zmírnit její následky.

V rámci sociální pomoci jsou vypláceny tyto dávky pomoci v hmotné nouzi:

 

 

 • příspěvek na živobytí,
 • doplatek na bydlení,
 • mimořádná okamžitá pomoc.
  Mimořádnou okamžitou pomocí se rozumí například prostředky, které jsou vyplaceny lidem, jejichž majetek byl postižený požárem nebo povodní.
 • Kromě výplaty finančních dávek patří do sociální pomoci také odborné poradenství, prevence patologických jevů nebo například poskytování sociálních služeb.

PRÁVA cizinců v rámci sociálního systému ČR:

V případě stáří, invalidity, ovdovění nebo osiření máte, při splnění zákonem stanovených podmínek, právo (nárok) na přiznání a vyplácení příslušného důchodu.

V případě, že se nacházíte v situaci, kterou nejste z objektivních důvodů schopen/schopna vyřešit sám/sama (např. máte nezaopatřené děti, jste nezaměstnaný/nezaměstnaná, nemáte dostatečný příjem), máte právo zažádat o sociální dávky. Ty se dělí na dávky státní sociální podpory a dávky pomoci v hmotné nouzi.

Máte právo na využívání sociálních služeb (např. sociální poradenství, osobní asistence, pečovatelská služba, domovy pro seniory, azylové domy).

POVINNOSTI cizinců v rámci sociálního systému ČR:

Máte povinnost hradit pojistné na sociální pojištění vždy, pokud jste zaměstnán/a, v rozsahu zakládajícím účast na pojištění (odvádí je za Vás zaměstnavatel), nebo podnikáte (platíte sám/sama). Jestliže nemáte žádný příjem (nepracujete ani nepodnikáte), tuto povinnost nemáte.

Pokud jste v situaci, kterou řeší státní sociální podpora (např. nízký příjem rodiny s dětmi, zvýšené náklady rodiny v důsledku péče o děti či jejich výchovy a obživy, narození dítěte, úmrtí a další), musíte nejprve požádat o dávky státní sociální podpory. Teprve pak (v případě, že nemáte dostatečné prostředky na zajištění obživy nebo bydlení) můžete žádat o dávky pomoci v hmotné nouzi.

Jste povinen/povinna dodržovat pokyny a požadavky sociálních pracovníků příslušných úřadů tak, jak to vyžaduje zákon.