Vzdělávací systém

30.4.2015 0:00

Vzdělávací systém v České republice vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb (ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 1. 1. 2017)., který vymezuje proces vzdělávání a postupného získávání kvalifikace v jednotlivých stupních školní soustavy.

Vyučovacím jazykem je jazyk český. Příslušníkům národnostních menšin se zajišťuje právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených zákonem.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Vzdělávací systém rozlišuje 3 oblasti (stupně) vzdělání:

 1. Primární stupeň

  Primární stupeň vzdělání je poskytnutí základního vzdělání v základní škole. Základní vzdělání je v ČR povinné a má 9 ročníků. Člení se na první stupeň (1. – 5. třída) a druhý stupeň (6. – 9. třída). Seznam základních škol v Jihomoravském kraji naleznete zde.

  Primární stupeň také zahrnuje předškolní vzdělávací instituci – mateřskou školu.

  Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není- li dále stanoveno jinak!!! (od 1. 9. 2017)

  Seznam mateřských škol

 2. Sekundární vzdělání

  Sekundární vzdělání je poskytováno po úspěšném ukončení základního vzdělání a má dvě varianty:

  1. střední vzdělání s výučním listem (délka studia 2–3 roky)
  2. střední vzdělání s maturitní zkouškou (délka studia 4 roky) popř. šestileté či osmileté gymnázium nebo nástavbové studium v délce trvání 2 roky.

  Seznam institucí poskytující střední vzdělání

 3. Terciální stupeň vzdělání

  Terciální stupeň vzdělání zahrnuje vyšší odborné školy a vysokoškolské vzdělání.

  Ke vzdělání ve vyšší odborné škole lze přijmout uchazeče, který získal střední vzdělání s maturitní zkouškou a který při přijímacím řízení splnil podmínky pro přijetí. O přijetí uchazeče rozhoduje ředitel dané vyšší odborné školy. Seznam vyšších odborných škol naleznete zde.

  Vysoké školy jsou nejvyšším článkem české vzdělávací soustavy. Vysoká škola je jedinou institucí, která má právo udělovat akademické tituly. Řídí se zákonem o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

  Seznam vysokých škol

Podrobnosti o vzdělávacím systému v ČR dozvíte na strankach MŠMT.

Vzdělání získané v zahraničí

Pokud jste získali vzdělání v zahraničí (mimo EU) a máte zájem získanou kvalifikaci používat v ČR nebo studovat na české škole, musíte si své ukončené studium předchozího stupně nechat uznat českým uznávacím orgánem.

Školský zákon rozeznává dva možné postupy nostrifikace. V případě existence mezinárodní smlouvy o vzájemném uznání rovnocennosti dokladů o vzdělání, vydá osvědčení. V případě neexistence mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání dokladů je vydáno rozhodnutí.

Středoškolské vzdělání

Uznáním vzdělání primárního a sekundárního stupně se zabývá příslušný Krajský úřad. V Jihomoravském kraji je to Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství.

V případě, kdy krajský úřad zjistí, že obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole se v porovnání s českým vzdělávacím programem podstatně odlišuje je žádost zamítnuta. V případě, že rozsah a obsah vzdělání odlišuje jen z části či není ze zahraničního vysvědčení patrný obsah a rozsah vyučovacích předmětů, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku. Pokud žadatel nostrifikační zkoušku nevykoná úspěšně, tak krajský úřad žádost o nostrifikaci zamítne.

Více se o uznávání vzdělání

Vysokoškolský diplom

K uznávání vzdělání terciálního stupně (vysoké školy, univerzity) jsou oprávněny jednotlivé české vysoké školy či univerzity.

Seznam vysokých škol