Zdravotnictví

30.4.2015 0:00

V České republice je zdravotní péče zajišťována prostřednictvím  veřejného zdravotního pojištění, které funguje podle Zákona č. 48 /1997 Sb. “O veřejném zdravotním pojištění”. Zákon je postaven na principu solidarity ve zdravotní péči, tj. občané přispívají do fondu zdravotního pojištění podle svých možností a čerpají zdravotní péči podle svých potřeb. Zákon definuje účastníky a plátce veřejného zdravotního pojištění a specifikuje jejich práva a povinnosti.

Účastníci veřejného zdravotního pojištění

1. Všichni občané, kteří mají na území ČR trvalý pobyt a jejich nezletilé děti, včetně cizinců s trvalým pobytem na území ČR; jedná se o cizince, kteří mají povolení k trvalému pobytu.
2. Zaměstnanci zaměstnavatele se sídlem v ČR, včetně cizinců bez trvalého pobytu na území ČR.
3. Děti, které se narodily cizincům s trvalým pobytem, včetně dětí narozených cizincům, kteří o trvalý pobyt již požádali.
4. Děti-cizinci svěřené do náhradní výchovy.
5. Azylanti – jsou oprávněni k trvalému pobytu na území České republiky po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu; děti, které se narodily azylantkám, do doby než je rozhodnuto o azylu nebo jiném druhu pobytu dítěte, se pro účely veřejného zdravotního pojištění považují za cizince s povoleným trvalým pobytem.
6. Cizinci s vízem za účelem dočasné ochrany nebo za účelem strpění pobytu.

Pokud nespadáte do některé z výše uvedených kategorií, musíte si zařídit KOMERČNÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, protože každý cizinec     pobývající v naší zemi musí být zdravotně pojištěn.

 

Práva a povinnosti pokud jste pojištěni ve veřejném pojištění:

 

  • máte právo si svou pojišťovnu vybrat ze seznamu zdravotních pojišťoven. Změnit pojišťovnu můžete jednou ročně, vždy ke konci čtvrtletí
  • máte právo vybrat si lékaře i zdravotnické zařízení. U zvolených lékařů v primární péči se musíte zaregistrovat. Týká se to praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost, ambulantních gynekologů a zubních lékařů. Změnu lékaře v primární péči, tj. registraci u jiného lékaře, je možné učinit nejdříve po 3 měsících.
  • máte povinnost dodržovat v případě nemoci stanovený léčebný režim.
  • máte povinnost se prokazovat ve zdravotnických zařízeních kartičkou zdravotního pojištění.

Další informace naleznete v zákoně č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Od Ledna 2017:

Vyšší zálohy na zdravotním pojištění!

a)za státní pojištěnce

b)za osoby bez zdanitelných příjmů

c)za Osoby samostatně výdělečně činné

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven!!!

Zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky. Změna vychází z novely zákona 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

(http://www.mesec.cz/clanky/zdravotni-pojisteni-2017-vyssi-zalohy-i-nova-cisla-uctu/)