Podnikání

30.4.2015 0:00

Pokud chcete začít podnikat v České republice, můžete si vybrat z několika právních forem podnikání. Můžete podnikat jako: fyzická nebo právnická osoba. Každá z možností má několik dalších variant, ze kterých můžete vybírat.

Podnikání jako fyzická osoba

Tento typ podnikání je označován jako podnikání „na živnostenský list“. Často se můžete setkat s označením takovéhoto podnikatele jako osobou samostatně výdělečně činnou, zkráceně OSVČ.

Fyzickou osobou je osoba, která si zajistí živnostenské oprávnění a splní podmínky pro podnikání vyplívající ze živnostenského zákona, daňových zákonů, zákonů o důchodovém, sociálním pojištění, zdravotním pojištění atd. 

Živnostenský zákon definuje živnost jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Vystupujete pod svým vlastním jménem a ručíte za své podnikatelské aktivity. Živnostenský zákon rozděluje živnosti dle podmínek získání živnostenského oprávnění na dvě skupiny (třetí skupina, volná, není nijak podmíněna):

Živnost ohlašovací

Živnost ohlašovací jste oprávněn provozovat, pokud podáte písemné ohlášení na předepsaném tiskopise u příslušného živnostenského úřadu, popř. dnem, který podnikatel uvede v ohlášení jako den zahájení své podnikatelské činnosti. Vznik nevyžaduje souhlas či rozhodnutí živnostenského úřadu. Živnosti ohlašovací mohou být řemeslné, volné, či vázané.

Živnost koncesovaná

Koncesované živnosti mohou být provozovány pouze a výhradně na základě státního povolení tzv. koncese. Oprávnění provozování koncesované živnosti vzniká dnem doručení koncesní listiny, kterou byla koncese udělena. Na vydání koncesní listiny není právní nárok, její vydání může být při existenci zákonných důvodů žadateli zamítnuto.

Fyzická osoba – bez živnostenského oprávnění (tzv. svobodné podnikání)

Svobodné podnikání je podnikání fyzické osoby, která podniká na základě jiného než živnostenského zákona.  V případě některých svobodných povolání je vyžadováno členství v profesní komoře (lékaři, advokáti atd.), pro jiná je členství dobrovolné (např. pro novináře). Seznam těchto povolání je uveden v §3 živnostenského zákona, včetně příslušných zákonů. Pokud splníte zákonem stanové podmínky pro platbu daně z příjmu, pro odvod sociálního a zdravotního pojištění, jste povinni tyto platby uhradit.

 

Jestliže jste se rozhodli začít podnikat jako živnostník, máme pro vás níže další informace.

 

Podnikání jako Právnická osoba 

Právnické osoby se dle Nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) dělí na Korporace, Fundace a Ústav.

Korporace

Korporace se pak dělí na obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva) a spolky, jejichž účelem nemůže být podnikání ani jiná výdělečná činnost. Česká legislativa zná pět druhů obchodních korporací: s.r.o., a.s., v.o.s., k.s. a družstvo.

Každá obchodní korporace má jiné základní charakteristiky a jiné požadavky na založení.

Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

 • Založení: fyzickými nebo právnickými osobami (i jen 1 osoba).
 • Základní kapitál: min. 1 Kč.
 • Ručení majetkem: společnost ručí veškerým majetkem, společník do výše nesplaceného vkladu.
 • Orgány: valná hromada – nejvyšší orgán, statutární orgán – jednatel či jednatelé.

Akciová společnost – a.s.

 • Založení: jeden zakladatel (pouze právnická osoba) nebo více zakladatelů.
 • Základní kapitál: rozvržený na určitý počet akcií o určité jmenovité hodnotě (ZK při veřejné nabídce akcií min. 20 000 000 Kč, ZK bez veřejné nabídky akcií min. 2 000 000 Kč).
 • Ručení majetkem: celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti.

Veřejná obchodní společnost – v.o.s.

 • Založení: min. dvě osoby.
 • Základní kapitál: není stanoven.
 • Ručení majetkem: osoby ručí svým majetkem (společně a nerozdílně).
 • Vznik: zápisem do Obchodního rejstříku.

Komanditní společnost – k.s.

 • Založení: dva a více společníků.
 • Základní kapitál: vkládá komandista v min. výši 5 000 Kč.
 • Ručení majetkem: komandisté ručí do výše vkladu, komplementář ručí celým svým majetkem.
 • Orgány: společnost vedou komplementáři.

Družstvo

 • Založení: min. 5 fyzických osob nebo min. 2 právnické osoby.
 • Popis: společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů.
 • Ručení majetkem: družstvo ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva.

Družstvo je dalším subjektem, který má možnost dle ZOK podnikat; jeho podstatou je skutečnost, že jeho vlastníci (členové družstva) do družstva nevnáší peníze, ale většinou jiné majetkové hodnoty (v zemědělských družstvech to bývá půda, zvířata či později tzv. transformační podíly, v bytových družstvech činnost členů při výstavbě bytových domů); je nutno připustit, že tato forma podnikání je na ústupu. 

Fundace

Fundace je právnická osoba vytvořená majetkem vyčleněným k určitému účelu. Její činnost se váže na účel, k němuž byla zřízena. Fundace se dělí na nadace a nadační fondy. Nadace a nadační fondy na rozdíl od korporací nemají žádné členy. Jejich základ tvoří soubor majetku určený k nějakému konkrétnímu účelu a činnosti.

Ústav

Ústav je právnická osoba ustanovená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Ústavy opět nemají žádné členy, mají pouze zaměstnance. Statutárním orgánem je ředitel, který rozhoduje direktivně, jeho rozhodnutí podléhá kontrole správní rady. Členové správní rady jsou jmenováni zakladatelem ústavu.

Nadnárodní formy společností

Základy práva evropských společenství formou základní charakteristiky jejích stávajících nadnárodních forem, kterými jsou evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská akciová společnost a evropská družstevní společnost.