Zaměstnání

30.4.2015 0:00

Až na určité výjimky, můžete jako cizinec na území ČR vykonávat zaměstnání pouze, jeste-li držitelem zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo máte potvrzení o splnění podmínek pro vydání takovéto karty. Zaměstnanecká karta je nový typ pobytu, který nahrazuje dříve vydávané pobytové oprávnění: vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem zaměstnání, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání a zelenou kartu.

Zaměstnanecká karta je obvykle vydávána na dobu trvání zaměstnání, nejdéle však na 2 roky, s možností opakovaného prodloužení. Je určena pro všechny druhy zaměstnání bez ohledu na stupeň požadované odborné způsobilosti, váže se vždy ke konkrétní pracovní pozici (může jich být i více najednou), na kterou byla vydána. Má tzv. duální charakter, díky tomu opravňuje cizince jak k pobytu na území ČR, tak k zaměstnání.

Více se o zaměstnanecké kartě dozvíte zde.

Více se o modré kartě dozvíte zde.

Povolení k zaměstnání, zaměstnaneckou kartu nebo modrou kartu nemusíte mít, jestliže (§ 98 zákona o zaměstnanosti):

 1. máte trvalý pobyt na území ČR,
 2. jste rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní organizace se sídlem na území ČR, pokud je mezinárodní smlouvou sjednanou jménem vlády ČR zaručena vzájemnost,
 3. máte udělen azyl nebo doplňkovou ochranu
 4. nebo jste: výkonným umělcem, pedagogickým pracovníkem, akademickým pracovníkem vysoké školy, vědeckým pracovníkem, který je účastníkem vědeckého setkání, žákem nebo studentem do 26 let věku, sportovcem, osobou, která v ČR zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává, nebo osobou, která provádí montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a opravářské práce, jehož výkon práce na území ČR nepřesáhne sedm po sobě jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce,
 5. jste zaměstnán na území ČR podle mezinárodní smlouvy, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je ČR vázána,
 6. jste členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a živelných pohrom a v případě humanitární pomoci,
 7. jste zaměstnán v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na území ČR vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,
 8. jste akreditován v oblasti sdělovacích prostředků,
 9. jste vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil vysílajícího státu podle zvláštního zákona,
 10. se na území České republiky soustavně připravujete na budoucí povolání,
 11. jste vyslán na území České republiky v rámci poskytovaných služeb zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie,
 12. pobýváte na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem sloučení rodiny, jde-li o společné soužití rodiny s cizincem podle výše uvedeného písmene 1) nebo 3), nebo s cizincem, který pobývá na území ČR na základě platného povolení k dlouhodobému pobytu,
 13. pobýváte na území České republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie,
 14. vykonáváte v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního právního předpisu,
 15. jste získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách,
 16. na území České republiky pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle pobytového zákona, nebo
 17. jste duchovním církve registrované v České republice nebo náboženské společnosti registrované v České republice.

V případě zaměstnání cizince podle bodu a) až e) a bodu j) až r) je však zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které byl cizinec svým zaměstnavatelem vyslán na základě smlouvy k výkonu práce, povinen písemně informovat o této skutečnosti příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce nejpozději v den nástupu tohoto cizince k výkonu práce (vzor informace ke stažení na protálu).

Kdo potřebuje povolení k zaměstnání

Pokud jste cizinec ze třetích zemí a

 • pobýváte na území ČR na základě krátkodobého víza a chcete pracovat nebo

 • jste svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska  vyslán k výkonu práce do ČR  nebo

 • pobýváte na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a chcete pracovat nebo jste společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva a současně zde pracujete nebo

 • chcete dělat „sezónní práci“ max. 6 měsíců v roce nebo

 • pracujete jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR (max. 6 měsíců) nebo

 • jste žadatelem o mezinárodní ochranu a v řízení o udělení mezinárodní ochrany jste 6 měsíců nebo

 • Vám bylo uděleno vízum strpění nebo

 • je Vám max. 26 let a jste zaměstnán příležitostnými pracemi v rámci výměny mezi školami nebo

 • je to na základě platné mezinárodní smlouvy

   

  Povolení k zaměstnání, nelze vydat cizinci, který:

  a) v České republice požádal o udělení mezinárodní ochrany, a to po dobu 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany, nebo

  b) nesplňuje některou z podmínek stanovených tímto zákonem pro vydání povolení k zaměstnání.

   

  Platnost povolení k zaměstnání zaniká:

   a) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

  b) skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo vydáno,

  c) uplynutím doby, na kterou byl cizinci povolen pobyt, nebo

  d) neudělením, nevydáním, zrušením nebo zánikem oprávnění k pobytu za účelem zaměstnání z jiného důvodu.

  Povolení k zaměstnání může krajská pobočka Úřadu práce rozhodnutím odejmout, jestliže zaměstnání je vykonáváno v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání.

V některých případech se Povolení k zaměstnání vydává bez ohledu na situaci na trhu práce

Pracovní poměr a druhy pracovních smluv

Pracovní poměr je smluvní vztah (smlouva o práci) mezi zaměstnavatelem (ten, u koho budu pracovat) a zaměstnancem (mnou), jehož předmětem je právě pracovní činnost, kterou se zaměstnanec zavazuje za mzdu, plat či odměnu, pro zaměstnavatele vykonávat.  Sjednává se dle platných právních norem, které jsou v České republice stanoveny zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Pracovní poměr je možné uzavřít pracovní smlouvou (HPP), dohodou o provedení práce (DPP) nebo dohodou o pracovní činnosti (DPČ). Jedná se tedy o závislou práci dle § 2, která má následující znaky:

 • Vztah nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance (vedoucí mi říká, co mám dělat).
 • Práce je vykonávána jménem zaměstnavatele (pracuji jménem firmy).
 • Práce je vykonávána podle pokynů zaměstnavatele (pracuji na úkolech, které mi vedoucí zadá).
 • Zaměstnanec ji vykonává osobně (práci vykonávám já, nikdo mne nezastupuje).
 • Práce je vykonávána za mzdu, plat, odměnu (dostávám zaplaceno).
 • Práce je vykonávána na odpovědnost a náklady zaměstnavatele (zaměstnavatel mi platí a dává pracovní pomůcky).
 • Práce je vykonávána v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě (mám danou pracovní dobu a vím, kde pracuji).

Pracovní smlouva – hlavní pracovní poměr (HPP)

Dle § 34 musí každá pracovní smlouva obsahovat:

 • druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,
 • místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce vykonávaná
 • den nástupu do práce.

Smlouva musí být uzavřena písemně a každá smluvní strana (zaměstnanec a zaměstnavatel) musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. 

Výši výdělku (mzda, plat, odměna) je možné sjednat v samostatném dokumentu, tzv. ve mzdovém výměru, který obsahuje údaje o způsobu odměňování, termínu a místě (způsobu) výplaty.

Pracovní smlouva může být dle § 39 sjednaná na dobu určitou (nejdéle na 3 roky s možností dvakrát prodloužit, celkově tedy maximálně na 9 let) nebo na dobu neurčitou.

Pracovní poměr může být dle § 48 rozvázán: dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením a zrušením ve zkušební době. Pracovní smlouva na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Pracovní poměr cizince končí: dnem, kterým končí pobyt na území ČR nebo dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek trestu vyhoštění z území ČR či uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci.

 

Dohoda o provedení práceDPP

Dohoda o provedení práce je upravena § 75 , který stanovuje rozsah práce, jež nesmí být více než 300 hodin v kalendářním roce pro stejného zaměstnavatele (Do těchto 300 hodin se započítává také doba práce na základě jiné dohody o provedení práce.). Můžete mít více zaměstnavatelů a u každého z nich jsou platné stejné omezení (př. můžete mít 3 zaměstnavatele, u každého z nich 300 hodin/kalendářní rok = 900 hodin/kalendářní rok). V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou je dohoda uzavřena.

 

Dohoda o pracovní činnostiDPČ

Dohoda o pracovní činnosti je upravena § 76 . Obvykle sjednává v případě práce na kratší pracovní úvazek. Rozsah pracovní doby nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (je-li stanovena pracovní doba 40 hodin/týden pak zaměstnanec na DPČ může odpracovat maximálně 20 hodin/týden, tj. polovinu pracovní doby). Toto omezení platí pro celé období, na které je dohoda sjednána, nejdéle však na 52 týdnů.  Dohoda o pracovní činnosti musí obsahovat: rozsah sjednané práce, rozsah pracovní doby a na jak dlouho se uzavírá (doba určitá nebo neurčitá). Rozvázání pracovního poměru je možné: dohodou smluvních stran ke sjednanému dni nebo jednostrannému zrušení (z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu) s 15denní výpovědní lhůtou nebo okamžitým zrušením dohody o pracovní činnosti (je-li to možné).

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být vždy vyhotoveny písemně. 

 

Více informací o zaměstnání v ČR můžete zjistit na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kontrolním orgánem, který vykonává dohled nad pracovními vztahy, je Státní úřad inspekce práce. Řídí se zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce. Kontaktní údaje na oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj naleznete zde.