You are not in course? What next? Что дальше?

8.9.2017 0:00

Drazí klienti,

Bohužel jste se z důvodu velkého zájmu nedostali do kurzu, do kterého jste se hlásili.

V případě že se ještě před jeho začátkem některý z klientů odhlásí, budeme přijímat náhradníky v pořadí, ve kterém se přihlásili.

Níže posíláme nabídku kurzů a dalších možností, jak se zlepšovat v českém jazyce:

 1. Na našich stránkách jsme pro vás připravili seznam odkazů, které lze využít k samostudiu češtiny zdarma - http://www.cizincijmk.cz/folder/1066
 2. S naším partnerem OPU (Organizace pro uprchlíky) jsme se také domluvili, že v případě zájmu otevřou další kurzy českého jazyka. Jedná se o tříměsíční kurzy A1 – začátečníci pro 8 osob (70 vyučovacích hodin – 35 lekcí, 1 hod = 65,- Kč/ osoba, tj. celkem za 70 hodin 4.550,- Kč/ osoba):
 • Pondělí, středa: 17:00 -18:30 hod (zahájení 18.9. 2017)
 • Úterý čtvrtek: 17:00 - 18:30 hod (zahájení 19.9. 2017)
 • V případě většího zájmu budou přidány večerní kurzy

Do těchto kurzů se přihlašujte na opu.brno@opu.cz.

 1. V Centru připravujeme online kurzy češtiny, které budou probíhat od října a informace o těchto kurzech zveřejníme v příštím týdnu na našem webu.
 2. Od října také poběží kurzy češtiny pro děti, o nichž informace zveřejníme taktéž v příštím týdnu na našem webu.
 3. Od listopadu se můžete těšit na nízkoprahové kurzy češtiny, na které není nutná registrce. Data jednotlivých lekcí budou včas zveřejněna na našich stránkách.
 4. Předpokládaný termín registrace do dalších kurzů českého jazyka v Centru je leden 2018.

 

Pokud chcete informace dostávat emailem, staňte se naším klientem a přijďte se kdykoli v naší otevírací době osobně zaregistrovat do Centra na adresu Mezírka 1, Brno.

Věříme, že se s Vámi uvidíme na některé naší další akci.

****************************************************************

Dear Clients,

Unfortunately, due to big interest, you did not get to course where you reported.

In the case that any of our clients logs off, we will accept the substitutes in the order in which they signed up.

Below we made up an offer of courses and other options for improving yourselves in the Czech language:

 1. On our website we prepared a list of useful links for FREE self-studium of Czech language - http://www.cizincijmk.cz/folder/1067
 2. We also agreed with our partner OPU that they will open other Czech language courses. Their price is designed to cover the costs of lecturers and room rentals. These are three-months long courses A1 - beginners for 8 people (70 lessons - 35 lessons, 1 hour = 65, - CZK / person, ie for 70 hours 4.550, - CZK / person, tea / water with lemon):
 • Monday, Wednesday: 17:00 -18: 30 (start 18th September 2017)
 • Tuesday Thursday: 17:00 - 18:30 (start 19th September 2017)
 • In the case of bigger interest, evening classes will be added

Register for these courses at opu.brno@opu.cz.

 1. We are preparing Czech language online courses from October and we will publish the information about these courses next week on our website.
 2. From October, there will be Czech courses for children. We will publish the information next week on our website as well.
 3. From November you can look forward to low-threshold courses in Czech, where there is no registration needed. The dates of the individual lessons will be published on our website.
 4. The expected deadline for registration in next regular Czech language courses in the Center is January 2018.

 

If you want to receive the information by e-mail, become our client and you can register yourself personally in our opening hours at Mezírka 1, Brno.

Hope to see you on some of our next event,

*************************************************

Уважаемые клиенты,

К сожалению, из-за большого интереса вы не достались на курс, на  который вы записывались.

В случае, если один из клиентов откажется, прежде чем начнеться курс, мы примем замену, в том порядке, в котором вы записывались.

Ниже предлагаем курсы и другие варианты улучшения чешского языка:

 1. На нашем веб-сайте мы подготовили список полезных ссылок для бесплатного самостоятельного изучения чешского языка - http://www.cizincijmk.cz/folder/1066
 2. Мы также договорились с нашими партнерами организацией OPU о том, что в случае большого интереса с вашей стороны, они откроют другие курсы чешского языка. Их цена состоит только для покрытия расходов на преподавателей и аренду помещения. Это трехмесячные курсы A1 – начинающие - по 8 человек (70 уроков - 35 уроков, 1 час = 65, - крон / чел., Т.е. 70 часов 4,550, - чешских крон / человек, чай / вода с лимоном):
 • Понедельник, среда: 17:00 -18: 30 (начало 18 сентября 2017 года)
 • Вторник, четверг: 17:00 - 18:30 (начало 19 сентября 2017 года)
 • В случае большего интереса будут добавлены вечерние занятия.

Зарегистрируйтесь на эти курсы по адресу opu.brno@opu.cz.

 1. Мы готовим онлайн-курсы чешского языка с октября, и опубликуем информацию об этих курсах на следующей неделе на нашем веб-сайте.
 2. С октября также будут проходить курсы чешского языка для детей. На следующей неделе мы опубликуем информацию на нашем веб-сайте.
 3. В ноябре вы можете посещать открытые курсы чешского языка, где регистрация не требуется. Дата отдельных лекций будет опубликована на нашем веб-сайте.
 4. Следующий термин регистрации на курсы чешского языка в Центре - январь 2018 года.

Если вы хотите получать информацию по электронной почте, станьте нашими клиентами. Зарегистрироваться можете лично в любое рабочее время на Мезирке 1, Брно.

 

Мы надеемся увидеть вас на нашых следующих мероприятиях.